Tie

Tietosuojaseloste

 

20.6.2017

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Applus Finland, Applus Iteuve Technology, S.L. sivuliike Suomessa  (jäljempänä K1 Katsastus)
Y-tunnus: 2162574-7
Joukahaisenkatu 6
20520 Turku
puh. 0306 100 100

2. Rekisteriasioita hoitava taho

Applus Finland, Applus Iteuve Technology, S.L. sivuliike Suomessa
Markkinointi
Joukahaisenkatu 6
20520 Turku

3. Rekisterin nimi

K1 Katsastuksen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on K1 Katsastuksen asiakkaan ja K1 Katsastuksen välinen asiakassuhde (asiallinen yhteys). Henkilötietojen käsittely voi perustua myös asiakkaan suostumukseen, laista johtuviin tehtäviin tai asiakkaan K1 Katsastukselle antamaan toimeksiantoon.

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • K1 Katsastuksen palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta sekä asiakaspalvelun toteuttaminen.
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen sekä palveluiden personointi.
 • Asiakassuhdeviestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen sekä kontaktihistorian hallinta.
 • Asiakaspalautteen käsittely ja siihen vastaaminen
 • Hyvityspyyntöjen ja korvausvaatimusten käsittely, vastaaminen ja maksaminen
 • Asiakaskannan ja matkustustietojen analysointi ja luokittelu joiden tavoitteena on viestinnän kohdentaminen.
 • Asiakkaan ja K1 Katsastuksen oikeuksien ja velvollisuuksien sekä turvallisuuden ja vastuullisuuden toteuttaminen. Lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.
 • Sähköisten palvelukanavien (kuten verkko-, automaatti- ja mobiilipalvelut) seuranta ja tilastointi palvelujen kehittämiseksi, markkinointitarkoituksiin ja asioinnin helpottamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot:

 • nimi
 • syntymäaika
 • asiakastunniste
 • sukupuoli
 • kieli
 • osoite
 • puhelinnumero(t)
 • sähköpostiosoite

Palveluiden tuottamiseen ja matkustamiseen liittyvät henkilötiedot:

 • Palvelu-, myynti- ja maksutapahtumatiedot
 • Palveluiden käyttötiedot eri asiointikanavissa, kuten internet-, automaatti- ja mobiilipalveluissa, sisältäen mm. loki- ja palvelutapahtumatiedot sekä sivulatausten yhdistämiseksi tarvittavat evästeet
 • Asiakkaan antamat palvelua personoivat ja asiointia helpottavat tiedot, kuten haluttu toimipiste asioinnille
 • Asiakkuuden analysointi ja ryhmittelytiedot
 • Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot (kts. kohta 12)
 • Suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän toteutukseen liittyvät tiedot
 • Asiakkaaseen liitettävät ulkoisista tietolähteistä saatavat tiedot, kuten VTJ–osoite
 • Tiedon käsittelyyn liittyvät tiedot, kuten lokitiedot
 • Asiakaspalautteeseen ja siihen vastaamiseen liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään tilauksen ja ajanvarauksen yhteydessä, palveluiden oston ja käytön yhteydessä, internetpalvelun katsastuskutsu -osiossa, asiakaspalvelutapahtumien yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta. Tietoja päivitetään myös väestötietojärjestelmästä tai muista vastaavista ulkoisista tietolähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta K1 Katsastuksen tai K1 Katsastuksen palveluiden tuotantoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle ilman lakisääteistä perustetta. Asiakkaiden tietoja voidaan siirtää K1 Katsastuksen suoramarkkinointirekisteriin.

8. Evästeiden käyttö

Eväste (cookie) on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin lähettää käyttäjän selaimelle ja joka tallentuu koneen kiintolevylle. K1 Katsastus voi käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palveluiden toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelun käyttöä. Evästeillä varmistetaan palvelun turvallisuutta, tehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Evästeiden perusteella voidaan selvittää käyttäjiä kiinnostavat tietosisällöt sekä miten ja milloin verkkopalvelua käytetään. Näiden tietojen perusteella verkkopalvelua pyritään kehittämään entistä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi.

Verkkopalvelun käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Ellei evästetoiminto ole käytössä, on mahdollista ettei kaikkia sivuston palveluita voi käyttää. Evästeiden estäminen on selainkohtaista ja niiden käytöstä löytyy lisätietoa selainten käyttöohjeista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

K1 Katsastuksen henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain K1 Katsastuksen henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Asiakkailla on henkilötietolain 26–28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja K1 Katsastuksen asiakasrekisteriin on tallennettu. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: Nimi, osoite ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite.

Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Applus Finland
Markkinointi / tarkistuspyyntö
Joukahaisenkatu 6
20520 Turku

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle postitse. Tarkistuspyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Asiakas voi päivittää omia perustietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti. Tiedon korjauspyyntö on tehtävä soittamalla K1 Katsastuksen asiakaspalveluun tai kirjallisesti osoitteeseen:

Applus Finland
Markkinointi
Joukahaisenkatu 6
20520 Turku

Asiakkaan tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat ja asiakkaan yksilöintiin tarvittavat: Nimi, osoite ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite. K1 Katsastus huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja eheydestä myös päivittämällä asiakkaan virallisia nimi- ja yhteystietoja säännöllisesti väestötietojärjestelmästä.

12. Suostumukset ja kiellot

Asiakas voi antaa K1 Katsastukselle sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 § mukaisia suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää K1 Katsastusta henkilötietolain 30 § mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin.

Asiakas voi antaa suostumukset suoramarkkinointiin, jolloin käytetään niitä yhteystapoja jotka asiakas on jättänyt (viestit matkapuhelimeen, sähköposti). Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi.

Jos asiakas ei anna lainkaan suostumuksia, lähetetään asiakkaalle vain palveluiden toteuttamiseen ja asiakkuuden hoitoon tarpeellista asiakassuhdeviestintää.


Suoramarkkinointirekisteri

20.6.2017

Henkilötietolaki (523/99) 19 §

1. Rekisterinpitäjä

Applus Finland, Applus Iteuve Technology, S.L. sivuliike Suomessa  (jäljempänä K1 Katsastus)
Y-tunnus: 2162574-7
Joukahaisenkatu 6
20520 Turku
puh. 0306 100 100

2. Rekisteriasioista hoitava taho

Applus Finland, Applus Iteuve Technology, S.L. sivuliike Suomessa
Markkinointi
Joukahaisenkatu 6
20520 Turku

3. Rekisterin nimi

K1 Katsastuksen suoramarkkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely henkilötietolain 19 § 1 momentin 1 ja 2 kohtien mukaisesti K1 Katsastuksen suoramainontaan, etämyyntiin, markkinointitoimeen, kampanjaan tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sähköpostitse, postitse ja matkapuhelimen kautta.

5. Rekisterin tietosisältö

Suoramarkkinointirekisterissä tallennetaan tiedot:

 • rekisteröidyn nimestä
 • iästä
 • sukupuolesta
 • äidinkielestä
 • yhden häneen liitettävän tunnistetiedon
 • yhteystiedot: postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 • Ennakolta yksilöityyn ja kestoltaan lyhytaikaiseen markkinointitoimeen tai kampanjaan liittyvät henkilötiedot, jotka eivät tietosisältönsä vuoksi vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa.
 • Henkilötietolain 30 § ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 § edellyttämät suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

K1 Katsastuksen asiakkaiden tietoja saadaan K1 Katsastuksen asiakasrekisteristä ja ulkoisista tietolähteistä, kuten markkinoinnin kohdentamiseen tarkoitetuista kolmansien osapuolien rekistereistä. Tietojen laatua voidaan ylläpitää vertaamalla suoramarkkinointirekisterin tietoja väestötietojärjestelmän tai muun vastaavan luotettavan tietolähteen tietoihin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Suoramarkkinointirekisterin tietoja käsitellään vain K1 Katsastuksen tai K1 Katsastuksen lukuun toimivien palvelua ylläpitävien tai kehittävien kolmansien osapuolien sekä markkinointi toimenpiteeseen osallistuvien yhteistyökumppanien toimesta. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle vain, jos riittävästä tietosuojan tasosta on varmistuttu sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

K1 Katsastuksen henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain K1 Katsastuksen henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt.

9. Tarkastusoikeus

Asiakkailla on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja K1 Katsastuksen suoramarkkinointirekisteriin on tallennettu. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset: Nimi, osoite ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Applus Finland
Markkinointi / tarkistuspyyntö
Joukahaisenkatu 6
20520 Turku

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle postitse. Tarkistuspyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.