Tie

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste – asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Applus Finland, Applus Iteuve Technology, S.L. sivuliike Suomessa (y-tunnus 2162574-7)
Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku

Puh. 0306 100 100

Jollei erillistä rekisteriselostetta ole muun Applus Finland -konserniin kuuluvan yhtiön toimesta julkaistu, Applus Finlandin ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta henkilörekistereitä pitää Applus Finland.

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Applus Finland / Ville Rutanen
Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku
Puh. 0306 100 914
Vaihde 0306 100 100

Rekisterin nimi 

Applus Finlandin ja siihen kuuluvien yhtiöiden asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Luovuttamalla sähköposti- ja/tai puhelinumerotietonsa, asiakas antaa luvan käyttää yhteystietojaan asiakkuuteen liittyvään Applus Finlandin suoramarkkinointiin, kuten katsastusmuistutuksiin. Asiakastietoja voidaan luovuttaa Applus Finlandin kumppaneille vain jos asiakas on tähän erikseen luvan antanut.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
  • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, ikä, postiosoite, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, ammatti
  • käyttäjän tai yhteyshenkilön nimi
  • työnantajayrityksen nimi ja y-tunnus
  • asiakkuuteen, muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut palvelut aloitus- ja lopetustietoineen, sopimukseen liittyvät myyjätiedot, palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot ja tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä
  • tiedot suoramarkkinointiluvista ja –kielloista
  • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
  • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
  • henkilön omistuksessa tai hallinnassa sekä samassa taloudessa olevien ajoneuvojen rekisteritietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, luottotietorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovutus Applus Finland

voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tiedot tai osa niistä saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Applus Finland / Markkinointi
Joukahaisenkatu 6 20520 Turku


Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Applus Finlandille puhelimitse asiakaspalvelun numeroon 0306 100 100 tai kirjeitse osoitteeseen Applus Finland / Markkinointi, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku.